Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Wąwolnica
Urząd Gminy Wąwolnica
Adres:  
ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica
Telefon:  
81 88 25 072
Fax:  
81 88 26 103
E-mail:  
gmina@wawolnica.pl

Szczegóły oferty pracy

Referent ds. kancelarii

Symbol oferty:
OR. 2110.3.2.2020
Jednostka ogłaszająca:
Urząd Gminy Wąwolnica ul. Lubelska 39 24-160 Wąwolnica
Data ogłoszenia:
2020-07-16
Termin składania dokumentów:
2020-08-07
Wymagane wykształcenie:
wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (preferowane administracyjne)
Wymagania związane ze stanowiskiem:
1. wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym (preferowane administracyjne),

2. posiadanie obywatelstwa polskiego,

3. pełna zdolność do czynności prawnych,

4. korzystanie z pełni praw publicznych,

5. brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

7. nieposzlakowana opinia,

8. znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, o dostępie do informacji publicznej oraz Kodeks postępowania administracyjnego,

9. biegła znajomość obsługi urządzeń biurowych,

10. umiejętność przekazywania i uzyskiwania informacji.

Wymagania dodatkowe:

1. mile widziany staż pracy odbyty w instytucjach publicznych,

2. komunikatywność, rzetelność, otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich,

3. umiejętność pracy w zespole,

4. umiejętność analitycznego myślenia,

5. samodzielność w działaniu,

6. systematyczność i dokładność,

7. wysoka kultura osobista,

8. dyskrecja,

9. odporność na stres.

Zakres obowiązków:
1. sprawowanie obsługi organizacyjno-technicznej pracy Wójta,

2. prowadzenie rejestru pism wpływających do Urzędu,

3. prowadzenie rejestru pism wychodzących z Urzędu,

4. prowadzenie rejestru pełnomocnictw,

5. prowadzenie rejestru spraw sądowych,

6. prowadzenie rejestru umów,

7. prowadzenie rejestru Zarządzeń Wójta,

8. prowadzenie rejestru skarg, wniosków i interwencji zgłaszanych przez obywateli,

9. prowadzenie rejestru instytucji kultury,

10. prowadzenie rejestru rachunków i faktur,

11. prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych, dla których Wójt Gminy jest organem prowadzącym,

12. potwierdzanie pod względem merytorycznym zakupów dokonanych na potrzeby Urzędu Gminy, Rady Gminy,

13. prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej,

14. prowadzenie rejestru petycji,

15. prowadzenie ewidencji pleceń służbowego wyjazdu,

16. aktualizacja informacji zamieszczanych na tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynku Urzędu,

17. sprawowanie obsługi biurowej i sekretarskiej Wójta Gminy,

18. obsługa skrzynki E-PUAP.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny,

2. życiorys (CV),

3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4. kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,

5. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących staż pracy,

6. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy /jeżeli kandydat takie podsiada/,

7. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8. oświadczenie kandydata do pełnej zdolności do czynności prawnych,

9. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

10. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na proponowanym stanowisku pracy,

12. klauzula informacyjna dla kandydata,

13. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Warunki pracy:
1. miejsce wykonywania pracy – Urząd Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica – siedziba tymczasowa – ul. Spółdzielcza 17, 24-150 Nałęczów (budynek bez windy),

2. praca przy komputerze, kontakt z interesantem,

3. zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy – pełny etat,

4. zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (pierwsza umowa o pracę na czas określony).

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wąwolnica, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, kształtował się na poziomie niższym niż 6%.
Miejsce składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wąwolnica – siedziba tymczasowa przy ul. Spółdzielczej 17, 24-150 Nałęczów (pokój nr 120) lub przesłać pocztą w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00. na adres:

Urząd Gminy Wąwolnica

ul. Spółdzielcza 17

24-150 Nałęczów

w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem:

„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Referent ds. kancelarii”.

Uwagi:
Osoby, które spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikują się do dalszego postępowania będą poinformowane telefonicznie, drogą mailową bądź pisemnie o rodzaju techniki naboru jaka zostanie zastosowana oraz o terminie i miejscu przeprowadzenia dalszego etapu naboru. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane. Osobą upoważnioną do bezpośrednich kontaktów z kandydatami jest Marcin Łaguna – Wójt Gminy oraz Grzegorz Dunia – Sekretarz Gminy.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu Gminy Wąwolnica po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru będzie upowszechniona przez umieszczenie na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Wąwolnica oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wąwolnica przez okres co najmniej 3 miesięcy.

Procedura naboru odbędzie się zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Metryka dokumentu
Osoba odpowiedzialna za powstanie informacji: Łukasz Krzesiński
dodano do BIP dnia 16-07-2020 14:21:42
rejestr zmian | Informacje o postępowaniu