Wójt Gminy Wąwolnica

Wójt Gminy Wąwolnica

Marcin Łaguna

tel. 81 8825001

e-mail: marcin.laguna@wawolnica.pl


Zadania Wójta

Wójt jako kierownik Urzędu zapewnia warunki do sprawnej jego pracy oraz prawidłowego funkcjonowania.

 1. kieruje bieżącymi sprawami gminy,
 2. reprezentuje gminę na zewnątrz,
 3. wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej w indywidualnych sprawach,
 4. składa jednoosobowo oświadczenie woli związane z prowadzeniem bieżącej działalności gminy,
 5. prowadzi gospodarkę finansową gminy,
 6. ogłasza uchwały Rady Gminy w tym uchwały budżetowe i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkłada uchwały Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej,
 7. odpowiada  za wykorzystanie mienia gminnego zgodnie z jego przeznaczeniem oraz składanie w tej sprawie wniosków i propozycji Radzie Gminy,
 8. koordynuje działalność służb użyteczności publicznej,
 9. załatwia wnioski i postulaty posłów i senatorów oraz interpelacje radnych,
 10. nawiązuje stosunek pracy z pracownikami samorządowymi oraz je rozwiązuje,
 11. podejmuje i inicjuje działania w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone dla innych organów,
 12. wykonuje inne zadania zastrzeżone do kompetencji Wójta przepisami prawa, uchwałami Rady Gminy.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz Marciniak
(2012-01-09 09:41:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Marciniak
(2015-08-14 07:44:27)