Oferty inwestycyjne

Oferta archiwalna

Sporządził: Aneta Sosik-KierszniewskaData sporządzenia: 2005-01-11pobierz w formacie pdf
Osoba odpowiedzialna: Aneta Sosik-KierszniewskaData upublicznienia: 2005-01-11
Oferta wygasa dnia:2005-03-12
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż działki 401/2 w Celejowie   1/05   
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

        Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2, art. 40 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz. 2603) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz. 2108)


Wójt Gminy Wąwolnica ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Celejów, będącej własnością gminy Wąwolnica.
1)  nieruchomość oznaczona numerem ewidencji gruntów 401/2 położona w miejscowości Celejów, KW Nr 48623. Powierzchnia nieruchomości: 0,93 ha
2)  opis nieruchomości: działka położona jest w peryferyjnej południowej części miejscowości w odległości kilkudziesięciu metrów od drogi utwardzonej, w sąsiedztwie terenów zabudowy mieszkaniowej, stanowi fragment Kazimierskiego Parku Krajobrazowego. Dojazd do działki stanowi droga gruntowa do terenów zabudowanych (brak bezpośredniego dostępu działki do drogi). Działka leży w terenie o znacznym skłonie w kierunku południowym. Według zapisów ewidencji gruntów działka stanowi grunt orny w klasie IVb, pastwisko klasy V i teren zadrzewiony klasy V. Na podstawie wizji lokalnej stwierdzono samoistne zadrzewienie pastwiska. W bezpośrednim sąsiedztwie działki znajdują się tereny upraw polowych i tereny zadrzewione. Działka o regularnym trapezowatym kształcie, jest aktualnie częściowo użytkowana rolniczo. Nad częścią działki przebiega linia średniego napięcia.
3) przeznaczenie nieruchomości w planie miejscowym i sposób jej zagospodarowania: Zgodnie z aktualnie obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Wąwolnica Nr XXXVII/249/02 z dnia 12 września 2002r. przedmiotowa działka gruntu zlokalizowana jest w terenach oznaczonych symbolem RP – tereny upraw polowych, w podstrefie D1. Iłki, funkcja terenu: lecznictwo uzdrowiskowe, rolnictwo przeciwerozyjne, lasy glebochronne. Zagospodarowanie terenu: adaptacja stanu istniejącego z bezwzględnym zakazem lokalizacji nowej zabudowy.
4)   cena wywoławcza działki gruntu: 5.000 zł;
5) nieruchomość jest pozbawiona obciążeń
6) nieruchomość nie jest przedmiotem zobowiązań
7) Przetarg odbędzie się w dniu  17 lutego 2005 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Wąwolnicy
o godzinie 1000,
8) Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej (500 zł) należy wpłacić w Kasie Urzędu Gminy Wąwolnica najpóźniej do dnia 13 lutego 2004r. Wadium może być wniesione w pieniądzu, obligacjach Skarbu Państwa lub papierach wartościowych dopuszczonych do obrotu publicznego.
Jeżeli osoba ustalona w wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i w terminie zawarcia umowy, organizator przetargu może odstąpić od zwarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wójt Gminy zastrzega możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Wójt Gminy Wąwolnica
(-) Waldemar Pietrak
 
Wąwolnica, 11.01.2005r.Wersja: 1Wprowadził do systemu: Łukasz Marciniak dnia 2005-01-11 08:07
Zatwierdził do publikacji: Łukasz Marciniak dnia 2005-01-11 08:08

 Biuletyn odwiedziło 40620 osób.
Redaktor biuletynu: Łukasz Marciniak
 Serwis prowadzi: Oddział Informatyki Biura Organizacji, Kadr i Informatyki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego