Przejdź do treściPrzejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy serwisu
Rozumiem
Urząd Gminy Wąwolnica
Urząd Gminy Wąwolnica
Adres:  
ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica
Telefon:  
81 88 25 072
Fax:  
81 88 26 103
E-mail:  
gmina@wawolnica.pl

Informacje dotyczące dostępności podmiotu publicznego

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąwolnica

Gmina Wąwolnica zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wąwolnica.

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-03-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-28

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Zamieszczone na stronie głównej Biuletynu Informacji Publicznej informacje, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-02
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-09-02

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Krzesiński.
 • E-mail: informatyk@wawolnica.pl
 • Telefon: 81 88 25 072

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Wąwolnica
 • Adres: ul. Lubelska 39
  24-160 Wąwolnica
 • E-mail: marcin.laguna@wawolnica.pl
 • Telefon: 81 882 50 01

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Wąwolnica, ul. Lubelska 39, 24-160 Wąwolnica

 1. 1.  Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku Urzędu Gminy Wąwolnica prowadzą dwa wejścia, od ul. Lubelskiej (wejście główne) po schodach oraz wejście od strony parkingu przystosowane dla osób niepełnosprawnych, które docelowo ma umożliwiać bezkolizyjne wejście pochylnią. Przed budynkiem, przy obydwu wejściach znajdują się domofony umożliwiające kontakt z pracownikami, bądź przywołanie osoby do pomocy. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

 1. 2.  Dostępność korytarzy, schodów i wind.

Dla potrzeb osób poruszających się na wózkach dostosowane są pomieszczenia na parterze w tym korytarz i toaleta. W budynku nie ma windy. Toaleta znajdująca się na parterze jest przystosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się na I piętrze budynku. Na parterze budynku przy wejściu od strony parkingu zlokalizowano tymczasowe stanowisko do obsługi interesantów. 
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

 1. 3.  Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Urzędzie Gminy nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Dostępność zapewniona jest przez wsparcie pracownika sekretariatu, tel. 81 88 25 001, gmina@wawolnica.pl.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu m.in. do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności: budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby administracji publicznej, a tym samym także do budynku Urzędu Gminy w Wąwolnicy. Warunkiem wejścia na teren budynku z psem asystującym jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

 

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 
Urząd Gminy Wąwolnica oferuje usługę Wideotłumacz, można z niej skorzystać podczas wizyty w urzędzie, nie trzeba się specjalnie umawiać.
Na pierwszym piętrze w budynku przy ul. Lubelskiej 39 znajduje się sekretariat. Stanowisko zostało oznaczone piktogramem dwóch dłoni w geście migania.
Wchodząc tam, trzeba poinformować pracownika o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu. Na przykład można mieć przy sobie kartkę „Chciałbym skorzystać z Wideotłumacza”. Pracownik urzędu w parę minut zorganizują taką możliwość.
Urząd jest czynny w poniedziałek w godzinach od 8:00 do 16:00, od wtorku do piątku od 7:00 do 15:00.