Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Wąwolnica
Herb Urząd Gminy Wąwolnica

Czwartek 22.12.2016

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Prawo lokalne

 

Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta Gminy publikowane do 01.01.2012r. dostępne są na portalu http://bip.wawolnica.pl/archiwum

Uchwały Rady Gminy oraz Zarządzenia Wójta Gminy publikowane po 01.01.2012r. dostępne są na portalu http://portal.wawolnica.pl/prawo oraz http://bip.wawolnica.pl/Wersja archiwalna BIP/ archiwum uchwał

Uchwała Nr XV/87/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Uchwała Nr XV/88/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

Uchwała Nr XV/89/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 17 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania pn. "Budowa chodnika w ciagu drogi powiatowej 2534 L w miejscowości Karmanowice"

Uchwała Nr XV/90/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 17 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania pn. "Przebudowa chodnika przy ul. Bełżyckiej w ciągu DP nr 2235 L w msc. Wąwolnica"

Uchwała Nr XV/91/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 17 marca 2016r. w sprawie stwierdzenia o nienaruszaniu, zgłoszonej do uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica, ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica

Uchwała Nr XV/92/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 17 marca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica

Uchwała Nr XV/93/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 17 marca 2016r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/128/08 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wąwolnica.

Uchwała Nr XV/94/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wąwolnica na rok 2016. 

Uchwała Nr XV/95/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 17 marca 2016r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wąwolnica w roku 2016. 

Uchwała Nr XV/96/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 17 marca 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od włścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XV/97/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 17 marca 2016r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia n prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wąwolnica.

Uchwała Nr XV/98/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXII/131/13 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości o nr ew. 278 położonej w Celejowie, stanowiącej mienie gminne.

Uchwała Nr XV/99/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 17 marca 2016r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu na realizację zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 2552L Wąwolnica-Poniatowa"

Uchwała Nr XV/100/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 17 marca 2016r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Wąwolnica na 2016 r.

Uchwała Nr XVI/101/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 31 maja 2016r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016r.

Uchwała Nr XVI/102/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 31 maja 2016r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2016r.

Uchwała Nr XVI/103/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 31 maja 2016r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2015r.

Uchwała Nr XVI/104/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 31 maja 2016r w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2015r.

Uchwała Nr XVII/105/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wąwolnica"

Uchwała Nr XVII/106/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała Nr XVII/107/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomościoraz warunków i trybu składania deklaracjiza pomocą środków komunikacji elektronicznej 

Uchwała Nr XVII/108/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 28 czerwca 2016r w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Karmanowic

Uchwała Nr XVIII/109/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 21 lipca 2016r w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 r.

Uchwała Nr XVIII/110/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 21 lipca 2016r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opolskiemu w 2018 r. 

Uchwała Nr XVIII/111/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 21 lipca 2016r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu w zakresie dofinansowania zakupu samochodu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nałęczowie

Zarządzenie 61/15 Wójta Gminy Wąwolnica z dnia 01.10.2015r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Wąwolnica

Zarządzenie 62/15 Wójta Gminy Wąwolnica z dnia 01.10.2015r w sprawie wprowadzenia zasad korzystania z obsługi prawnej

Zarządzenie N14/16 Wójta Gminy Wąwolnica z dnia 01.09.2016r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wąwolnica

Uchwała Nr XVIII/112/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 31.08.2016r w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla dyrektorów, w-ce dyrektorów i innych nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze

Uchwała Nr XVIII/113/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 31.08.2016r w sprawie zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego  obowiązkowego  wymiaru zajęć dyrektora Zespołu Szkolno=Przedszkolnego w Wąwolnicy w roku szkolnym 2016/2017

Uchwała Nr XVIII/114/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 31.08.2016r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Wąwolnica

Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 31.08.2016r w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok

Uchwała Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 31.08.2016r w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów  jednostek budżetowych Gminy Wąwolnica

Uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 31.08.2016r w sprawie diety oraz kosztów podróży służbowych dla przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej

Uchwała Nr XVIII/118/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 31.08.2016r w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca wsi Łopatki

Uchwała Nr XX/119/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 28.10.2016r w sprawie zmian w budżecie Gminy a 2016 rok

Uchwała Nr XX/120/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 28.10.2016r w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Wąwolnica na rok 2017

Uchwała Nr XX/121/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 28.10.2016r w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczenia podatku leśnego na 2017r

Uchwała Nr XX/122/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 28.10.2016r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Wąwolnica na rok 2017

Uchwała Nr XX/123/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 28.10.2016r w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok

Uchwała Nr XX/124/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 28.10.2016r w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr XX/125/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 28.10.2016r w sprawie przyjęcia "Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Wąwolnica na lata 2016-2022"

Uchwała Nr XX/126/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 28.10.2016r w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2022

Uchwała Nr XX/127/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 28.10.2016r w sprawie zmiany uchwały w sprawie Warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

Uchwała Nr XXI/128/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 14.11.2016r w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2016 rok

Uchwała Nr XXI/129/16 Rady Gminy Wąwolnica z dnia 14.11.2016r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Puławskiemu w zakresie dofinansowania zakupu samochodu na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej w Nałęczowie

Wytworzył:
Udostępnił:
Łukasz Marciniak
(2012-01-12 12:39:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Łukasz Krzesiński
(2016-11-30 18:46:47)
 
 
ilość odwiedzin: 262634

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X